December 2016

News

ทดสอบพลังทางดนตรี

ทดสอบความสามารถทางการดนตรี ลองเล่นเพลงเล็กๆเพื่อการพัฒนาในอนาคต สำหรับ สองคู๋หู ดูโอ คู่ใหม่ พร้อมพลิกชีวิตทางการดนตรีให้แปลกใหม่อยู่เสมอๆ ใครๆก็ทำได้ 

Expérience – Pauvres petits occidentaux 0 100 0